PUP-PHOTO: WHO’S KING? KOTA-KAI IS KING!

2015-01-05

Kota-kai, his majesty the king!!